Avís legal

Els drets de propietat intel·lectual dels serveis on-line de www.fotofilmcalella.org i del seu contingut pertanyen a Foto-Film Calella o, si escau, a terceres persones.

Totes les imatges en aquest lloc estan protegits per les lleis de drets d’autor i són propietat exclusiva de Foto-Film Calella . Tret que fos autoritzat, qualsevol reproducció, descàrrega, còpia o captura de pantalla és una violació de el dret d’autor. Per a la utilització amb fins comercials dels continguts del web, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació, es requereix un permís previ de Foto-Film Calella .

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Foto-Film Calella pugui oferir a la seva seu web www.fotofilmcalella.org i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe ia l’ordenament legal.

Amb la voluntat de millorar la pàgina web, Foto-Film Calella es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Foto-Film Calella autoritza mencions als seus continguts en altres webs, sempre que no reprodueixin els continguts presents a la pàgina web www.fotofilmcalella.org. En el cas de disposar d’un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l’usuari ha de saber que està entrant a la pàgina web de Foto-Film Calella i ha de percebre en el seu navegador la seva adreça URL. Si Foto-Film Calella detecta l’incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats a la seva pàgina web, es reserva el dret d’exercir totes les accions civils i penals necessàries.

Protecció de dades

En relació a possibles serveis a disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d’acord amb la legislació vigent. Foto-Film Calella compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus usuaris i els manté en la més estricta confidencialitat d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR).

L’usuari registrat en els serveis de la seu web de Foto-Film Calella www.fotofilmcalella.org pot en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes que preveu la GDPR i altres normes que la desenvolupen. Pot fer-ho per correu electrònic secretaria@fotofilmcalella.org sol·licitant l’accés, cancel·lació o rectificació de les seves dades.

Foto-Film Calella assegura la més estricta confidencialitat en la recollida i tractament de les dades facilitades pels seus usuaris a través d’Internet o qualsevol altre mitjà. Les dades facilitades pels usuaris seran emprades únicament per a les finalitats descrites en el propi formulari de subscripció i determinades per cada usuari.

Jurisdicció

Els presents termes d’ús es regiran per les lleis d’Espanya, sense que tingui efecte la seva conflicte de disposicions legals, o del seu estat o país de residència actual. Qualsevol demanda, procés legal o litigi que sorgeixi en relació amb el Servei se sotmet únicament als tribunals espanyols, i vostè acata la jurisdicció d’aquests tribunals.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Foto Film Calella, associació sense ànim de lucre, amb:

CIF: G-58566753
Adreça electrònica de contacte: soci@fotofilmcalella.org, web@fotofilmcalella.org
Domicili: Avda. del Parc s/n. Fundació “Fèlix Llobet”, Apartat de correus 35. 08370 Calella (Barcelona)
Telèfon: 605 645 066

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i amb quina base legal?

Per interès legítim:

 • Atendre les vostres consultes, peticions, suggeriments, notificacions d’error i queixes.
 • Garantir la vostra seguretat en l’accés a les nostres dependències.
 • Millorar els serveis que us oferim.
 • A partir del vostre consentiment:
 • Facilitar-vos l’ús personalitzat de les nostres aplicacions web i serveis, sempre que us hagueu registrat amb aquesta finalitat.
 • Promocionar i informar-vos de les activitats que duem a terme, productes i altres aspectes relacionats amb els serveis que oferim, mitjançant correus electrònics, el web, les xarxes socials i altres mecanismes.

Per relació contractual:

 • Gestionar les comandes de productes que feu a través nostre.
 • Gestionar els procediments de lloguer i complir les obligacions derivades dels contractes que hagueu celebrat amb nosaltres.

Per motius legals:

 • Atendre les vostres sol·licituds d’informació pública.
 • Gestionar els procediments de contractació administrativa i complir les obligacions derivades dels contractes que hagueu celebrat amb nosaltres.
 • Exercir les competències de Foto Film Calella segons la normativa vigent.

Com recollim les vostres dades personals i quines són?

Informació que ens faciliteu mitjançant formularis web

Alguns dels formularis web a través dels quals recollim les vostres dades personals són:

 • Bústies de contacte.
 • Inscripció com a soci de l’entitat o a esdeveniments puntuals organitzats per Foto Film Calella.
 • Sol·licitud d’informació (transparència).
 • Registre d’usuaris, per a la descàrrega d’informació i/o l’ús de certs serveis.

En aquests casos, en el moment de la recollida s’indica la informació bàsica sobre protecció de dades, especialment la seva finalitat.

En general, les dades personals que ens faciliteu mitjançant aquests formularis són:

 • Adreça de correu electrònic.
 • Nom i cognoms.
 • Adreça postal.
 • Nom d’usuari i contrasenya per accedir a les nostres aplicacions web i serveis.
 • Número de telèfon.
 • DNI, NIE, NIF, Passaport…

Informació que ens faciliteu mitjançant correu electrònic, telèfon, xarxes socials i altres canals de comunicació

En aquests casos, la informació que recollim és la que ens proporcioneu de forma proactiva i voluntària, i només la utilitzem per gestionar les vostres consultes, peticions, suggeriments, queixes, etc. Part d’aquestes dades poden residir en servidors de terceres parts (Twitter, Facebook, etc.).

Dades de menors

Si bé els continguts dels nostres webs i aplicacions poden ser utilitzats per menors d’edat, en cap cas requerim les seves dades personals sense el consentiment del seus pares o tutors.

Si sou menors d’edat, si us plau no intenteu registrar-vos com a usuari dels nostres webs o aplicacions sense el consentiment esmentat. Si descobrim que hem obtingut informació personal d’un menor sense l’autorització esmentada, eliminarem aquesta informació al més aviat possible.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Només emmagatzemem la vostra informació personal en la mesura que la necessitem, a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recollida, i segons la base jurídica del seu tractament, de conformitat amb la llei aplicable.

Conservarem la vostra informació personal mentre estigueu registrats com a usuaris dels nostres serveis, mentre existeixi una relació contractual i/o comercial, o mentre no exerciu el vostre dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les vostres dades (per a més informació, vegeu l’apartat sobre els vostres drets). En aquests casos, conservarem la informació degudament bloquejada, sense fer-ne cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o la defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament de les vostres dades, que hagi de ser atesa i per a la qual sigui necessari recuperar-la.

També podem conservar les vostres dades personals durant un temps addicional raonable per facilitar la resposta a consultes, sol·licituds o queixes que pugueu adreçar-nos posteriorment.

Per determinar els períodes de conservació de dades personals, tenim en compte:

 • la quantitat de dades,
 • la naturalesa de les dades,
 • la sensibilitat de les dades,
 • el risc potencial de danys per un ús no autoritzat o per revelació de les vostres dades,
 • les finalitats per a les quals tractem les vostres dades i si podem aconseguir aquestes finalitats mitjançant altres mecanismes, i els requisits legals aplicables.

A qui podem comunicar les vostres dades?

La vostra informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats sorgides del tractament.

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit prèviament.

Com protegim les vostres dades?

Sempre que estiguin sota el nostre control, farem tot el possible per assegurar que les vostres dades personals es tractin d’una forma que garanteixi la seguretat necessària per evitar-ne un ús no autoritzat o il·legal, la seva pèrdua accidental, destrucció o dany.

Quins són els vostres drets de protecció de dades i com es poden exercir?

 • Retirada del consentiment: Quan estiguem utilitzant la vostra informació personal a partir del vostre consentiment, teniu el dret de retirar-lo en qualsevol moment.
 • Dret a ser informat: Teniu el dret a ser informats sobre l’ús de la vostra informació personal. Aquesta política, i els textos legals resumits que utilitzem en les nostres comunicacions i formularis, pretenen ser una descripció clara i transparent al respecte.
 • Dret d’accés: Podeu sol·licitar-nos (per escrit) quina informació vostra tenim i/o demanar-nos-en una còpia.
 • Dret d’eliminació: A partir del 25 de maig de 2018, podeu exercir el vostre “dret a l’oblit”, és a dir, d’eliminar les dades que us puguin identificar personalment. Hi pot haver ocasions en què no puguem complir aquesta sol·licitud per motius legals, fet que us seria notificat. En alguns casos, suggerirem donar-vos de baixa de futures comunicacions, en lloc d’eliminar les dades.
 • Dret de rectificació: Si les vostres dades són incorrectes en les nostres bases de dades, teniu el dret de demanar-nos la seva actualització.
 • Dret a la limitació del tractament: En certes situacions, teniu el dret de demanar-nos una limitació en el tractament que fem de les vostres dades, si no esteu d’acord amb la seva exactitud o ús legítim. Això comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Dret d’oposició i decisions individuals automatitzades: Podeu, sempre que no concorri cap de les excepcions previstes en el Reglament, oposar-vos a que les vostres dades siguin objecte de tractament. Aquesta oposició, la podeu presentar en qualsevol moment, i es podrà basar en motius relacionats amb la vostra situació particular. En aquest cas, deixarem de tractar les vostres dades personals.

Alguns d’aquests drets els podeu exercir directament a través dels formularis web habilitats a aquest efecte i també mitjançant l’enllaç corresponent en els correus informatius que us enviem (si és el cas).

Complementàriament, podeu sol·licitar l’exercici de qualsevol d’aquests drets adreçant un correu electrònic a soci@fotofilmcalella.org

Canvis en aquesta política

Qualsevol canvi que en el futur puguem fer a la nostra política de privacitat es publicarà en aquesta pàgina i, si escau, us ho notificarem per correu electrònic. En cas que sigui necessari, us sol·licitarem que, per continuar utilitzant els nostres serveis, llegiu i accepteu els nous termes.

Contacte

Si teniu qualsevol tipus de consulta o comentari, o si desitgeu fer-nos algun suggeriment sobre com utilitzem les dades personals, podeu enviar un correu electrònic a soci@fotofilmcalella.org

Reclamacions

Teniu dret a presentar una reclamació al Delegat de Protecció de Dades del Foto Film Calella, a través de l’adreça soci@fotofilmcalella.org

Si, un cop fet això, no veieu resolta la reclamació, podeu interposar-la davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica.

Recomanacions

 • No faciliteu a ningú ni el vostre usuari ni la vostra contrasenya.
 • No apunteu el vostre usuari ni la vostra contrasenya en llocs de fàcil accés, com l’ordinador o l’agenda.
 • Desconnecteu sempre la sessió del navegador després d’haver accedit a una zona de seguretat o d’haver introduït al sistema el vostre usuari o la vostra contrasenya.